Letzte Änderung: 22. November 2017

10640 VL Arbeitsrecht

- Dr. G. Binkert -

 

Materialien

 

24.10.2017 Folien Teil 1
Folien > Lösungsskizzen
 
7.11.2017 Lösung > Fall Gewerschaftsauschluss
Lösung > Fall Blitzwechsel
 
14.11.2017 Lösung > Fall Wie hoch ist der Lohn